nwcshg

Xunta de Galicia

Normas e Regulamentos

O CSHG para o seu funcionamento académico e de conduta entre os seus alumnos/ as ultiliza 3 regulamentos de obrigado cumprimento e ten activado nas súas instalacións un protocolo de actuación polo COVID:

Regulamento Interno

O presente Regulamento establece as normas básicas que rexerán o desenvolvemento das actividades do Centro Superior de Hostalería de Galicia ( CSHG) co obxecto de garantir o seu correcto funcionamento.O alumnado do CSHG está obrigado a coñecer e respectar as normas deste Regulamento Interno. Pódese ver na seguinte ligazón.

Regulamento de Stages

O Stage ou Practicum en Empresas constitúe unha parte integrante do proceso formativo do Centro Superior de Hostalería de Galicia ( CSHG), supervisada polo mesmo, na que os alumnos/ as entran en contacto coa realidade do sector hostaleiro.Pódese ver na seguinte ligazón.

Regulamento da residencia de estudantes

O presente Regulamento de Residencia será de aplicación a todos/ as os/ as alumnos/ as que estean en réxime de internado. Tamén lles serán aplicables as disposicións e normas xerais de disciplina académica previstas no Regulamento Interno. Ambos son de obrigado cumprimento por parte dos/ as residentes. Pódese ver na seguinte ligazón.

Protocolo COVID

Descárgao aquí

Sistema de Garantía Interna de Calidade

O SGIC marco da USC está deseñado seguindo o modelo das axencias de calidade nacional e autonómica, ANECA e ACSUG, e está articulado en diferentes criterios e directrices englobados en eixos, que se corresponden cos programas elaborados polas axencias para estes efectos, denominados AUDIT e FIDES.

A USC aprobou o primeiro SGIC marco en decembro de 2009, e a Comisión de Calidade e Planificación delegada do Consello de Goberno, na sesión que celebrou o 31 de maio de 2013, aprobou unha primeira revisión, na que se recolleu unha simplificación e revisión global do sistema. Na actualidade, o documento marco do SGIC da USC corresponde á súa 3ª edición, de data 22 de febreiro de 2018

Os documentos que configuran o SGIC marco revisado da USC son: o Manual extenso, o Manual simplificado e o Manual de procedementos.

O noso centro atópase en proceso de elaboración de todos estes manuais, dentro do marco de actuación na tramitación da proposta do Grao en Innovación Gastronómica e Xestión Hostaleira.

Documentación do Sistema

· Manual do SGIC de la USC. Documento marzo (3ª edición- febreiro 2018)
· Manual de Procesos Institucionalis da USC (xaneiro 2020)
· Manual dol SGC de la USC (outubro 2019)
·
 Manual do procesos de centro da USC
· Normativa relacionada cos procesos do SGIC· Normativa relacionada con los procesos del SGIC

Órganos do SGIC

· Comisión de Calidade

Para maior información, pódese consultar o Sistema de Garantía de Calidade da USC

Área de Calidade e Mellora de Procedementos

https://www.usc.gal/es/servizos/calidade/sgic.html

https://www.usc.gal/gl/servizos/calidade/sgic.html

 

Vostede está aquí: Inicio CSHG Normas y Reglamentos